OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 

Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy „Eugen Meller’ Spółka z o.o. a kontrahentami w dalszej części zwanych Zamawiającymi, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy. 

 1. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej przekazywanej drogą elektroniczną, pocztową i/lub faxem,
 2. Dla stałych klientów dopuszcza się składanie zamówień drogą telefoniczną, potwierdzoną następnie pisemnie.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w chwili jego potwierdzenia w formie pisemnej – listem poleconym, bądź za pośrednictwem faxu lub e- mailem.
 4. Klient ma również prawo uważać zamówienie za przyjęte w całej rozciągłości ( wymagania jakościowe, techniczne, cena termin realizacji itp. ) jeżeli w ciągu 48 godzin nie otrzyma odmowy przyjęcia zamówienia od osoby do której je skierował.
 5.  Termin realizacji zamówienia jest liczony w dniach roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia i/lub określony datą ustalającą dzień wysyłki zamówionego towaru.
 6. Wysyłka towaru odbywa się na koszt dostawcy. Towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, lub firm kurierskich.
 7. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przekazania ubezpieczonego towaru firmie spedycyjnej . Z tą chwilą na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia.
 8. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki,  a w przypadku jej uszkodzenia do sporządzenia pisemnej reklamacji usługi transportowej w obecności kuriera.
 9. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru lub nieodebrania towaru od firmy spedycyjnej, naliczona zostanie kara umowna w kwocie 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wykonania zlecenia przez firmę „Eugen Meller” Spółka z o.o.
 10. Zamawiający składający zamówienie po raz pierwszy zobowiązany jest dostarczyć aktualne kopie: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS; NIP; REGON.
 11. W przypadku odroczonych terminów płatności firma „Eugen Meller” Spółka z o.o. ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień w wysokości 50,00 PLN za każde wezwanie . Umowne odsetki za zwłokę wynoszą czterokrotną wartość kredytu lombardowego NBP w skali roku.
 12. „Eugen Meller” Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych produktów w materiałach promocyjnych oraz jako próbek wyrobów na ekspozycji oraz stronie www.eugenmeller.pl
 13. Próbki produktów do ewentualnych testów wysyłamy nieodpłatnie na koszt zamawiającego.
 14. Czas reakcji dostawcy związanej z reklamacją produktów wynosi 3 dni robocze liczone od daty otrzymania zgłoszenia. Ostateczne rozpatrzenie reklamacji następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania kwestionowanego produktu.
 15. Koszty związane ze zwrotem wadliwego produktu ponosi dostawca.
 16. Reklamacje nie będą uwzględniane jeżeli dotyczą towaru poddanego dalszej obróbce i eksploatacji, bądź gdy dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub niezgodnie z przeznaczeniem lub w wyniku naturalnego starzenia.
 17. „Eugen Meller” Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za produkty starsze niż 1 rok licząc od daty zakupu towaru i/lub oznaczonej na produkcie.
 18. „Eugen Meller” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady towaru w przypadku ich dalszego zbycia dla osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje wnoszone przez te osoby.
 19. Ewentualne spory powstałe podczas realizacji zamówień będą rozwiązywane w drodze polubownych uzgodnień.
 20. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy dla siedziby „ Eugen Meller” Spółka z o.o.
 21. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
 22. Składając zamówienie w firmie „ Eugen Meller” Spółka z o.o. Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia i zgadza się na realizację zamówień na ich podstawie.

Wyżej wymienione warunki współpracy obowiązują od dnia  01.03.2010 roku do czasu zmiany.                                                  

Z poważaniem

Prezes zarządu " Eugen Meller" Spółka z o.o.